บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร: (+66) 2932-0837 Fax : (+66) 2932-0838 เปิดบริการ : Monday – Friday (8.30-17.30)